در حال آماده سازی اطلاعات...
منطقه شکار ممنوع هشتاد پهلو
خرم آباد ، لرستان، ایران

امتیاز دهید :   اولین نفر باشید    

طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ھﺸﺘﺎد ﭘﮫﻠﻮ ( نام کوهی در چهل کیلومتری جنوب غربی خرم آباد ) ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ھﺰار ھﮑﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮم آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مشخصات
نوع جاذبه طبیعی
آدرس چهل کیلومتری جنوب غربی خرم آباد

موقعیت روی نقشه

نظر سنجی

تورهای مرتبط با جاذبه منطقه شکار ممنوع هشتاد پهلو
در حال بارگزاری تورهای این جاذبه