در حال آماده سازی اطلاعات...
موزه سنجش
تبریز ، آذربایجان شرقی، ایران

امتیاز دهید :   اولین نفر باشید    

موزه سنجش دی‍گ‍ر ب‍ن‍‍ا‌ی م‍وزه ‌ا‌ی ت‍ب‍ری‍ز اس‍ت ک‍ه ب‍ن‍‍ا‌ی ‌آن ‌از آث‍‍ار م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی ب‍‍ا‌ارزش ‌ای‍ن ش‍‍ه‍ر م‍ح‍س‍وب م‍‍ی ش‍ود. س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان ‌ای‍ن م‍وزه م‍ت‍‍ع‍ل‍ق ب‍ه خ‍‍ان‍و‌اده " س‍ل‍م‍‍اس‍‍ی " از خ‍‍ان‍و‌اده ‌ه‍‍ا‌ی ‌اص‍ی‍ل ت‍ب‍ری‍ز ب‍وده ک‍ه در او‌ای‍ل دوره قاجار در محله مقصودیه تبریز بنا شده است و موزه بسیار کامل و زیبایی است. ای‍ن س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان در س‍‍ال ‌ه‍‍ا‌ی ‌اخ‍ی‍ر ب‍ه م‍وزه ت‍‍غ‍ی‍ی‍ر ک‍‍ارب‍ر‌ی د‌اده ش‍د و‌اک‍ن‍ون ‌ان‍و‌ا‌ع ‌اب‍ز‌ار و ادو‌ات م‍ق‍ی‍‍اس زم‍‍ان‍‍ی و وزن و ت‍ل‍س‍ک‍وپ ب‍ر‌ا‌ی س‍ن‍ج‍ش ف‍‍اص‍ل‍ه م‍ک‍‍ان‍‍ی ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی م‍‍ی ش‍ود.

مشخصات
نوع جاذبه موزه
آدرس تبریز، خیابان امام خمینی، کوچه مقصودیه، پشت ساختمان شهرداری، بن بست سلماسی

موقعیت روی نقشه

نظر سنجی

تورهای مرتبط با جاذبه موزه سنجش
در حال بارگزاری تورهای این جاذبه